Cel konferencji

Konferencja jest prezentacją współczesnych problemów technicznych, prawnych, ekonomicznych, projektowych, badawczych i eksploatacyjnych stanowiąc jednocześnie forum wymiany wiedzy i doświadczeń, umożliwia prezentację wyników badańinajnowszych osiągnięć naukowych oraz innowacyjnych rozwiązań technicznychi technologicznych z zakresu szeroko rozumianych zagadnień związanychz zarządzaniem, eksploatacją i bezpieczeństwem komunalnej infrastruktury krytycznejobejmujących systemy: wodociągów, kanalizacji, energetyki oraz teleinformatyki oraz złożoności wzajemnych powiązań i zależności.


Na poszczególnych sesjach konferencji zostaną omówione zagadnienia, które łączy wspólny cel dotyczący roli i znaczenia funkcjonowania rozproszonej, złożonej infrastruktury krytycznej zabezpieczającej żywotne interesy gospodarki państwa i jego mieszkańców. Omawiana problematyka pozwoli zidentyfikować wiele problemów i zagrożeń dotyczących infrastrukturykrytycznej w aspektach zapewnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa realizowanego przez struktury systemu zarządzania kryzysowego na poszczególnychszczeblach administracyjnych.

Interdyscyplinarny charakter wymiany poglądówidoświadczeń ma pozytywny wymiar i nieocenioną wartość, umożliwia przedyskutowanie wielu kluczowych problemów, a także stanowi metodę wzajemnej edukacji dla wielu środowisk, począwszy od instytucji zarządzających i administrujących infrastrukturą krytyczną, poprzez środowiska naukowe, planistyczne, projektoweiwykonawcze, kończąc na instytucjach kontrolnych oraz strukturach rządowychi samorządowych systemu zarządzania kryzysowego.

"SĄDECKIE WODOCIĄGI" ZAPRASZAJĄ

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli środowisk naukowych, projektantów, wykonawców, producentów zarządców oraz instytucji związanych z zarządzaniem, eksploatacją monitoringiem i bezpieczeństwem komunalnej infrastruktury krytycznej obejmujących w szczególności systemy: zaopatrzenia w wodę, odbioru i unieszkodliwiania ścieków, energetyki oraz teleinformatyki

Harmonogram Zarejestruj się

JANUSZ ADAMEK
Prezes Zarządu
“Sądeckie Wodociągi” Sp. z o.o.