Warsztaty


 1. W ramach Konferencji Organizatorzy zapewniają dla chętnych uczestników możliwość skorzystania z warsztatów szkoleniowych. W celu wzięcia udziału w warsztatach chętne Osoby proszone są o uzupełnienie odpowiedniej pozycji w formularzu zgłoszenia udziału w Konferencji (zamieszczonego na stronie http://www.infrastrukturakrytyczna.com.pl)

Ilość miejsc ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń) – zachęcamy do skorzystania z bezpłatnych warsztatów (opłata konferencyjna jest tożsama i pokrywa koszt udziału w warsztatach).

Warsztaty dostępne dla osób planujących udział stacjonarny w Konferencji. W przypadku zmiany organizacji Konferencji wyłącznie na formę zdalną (online) warsztaty zostaną również poprowadzone w takiej formie.

 

 1. Planowane warsztaty szkoleniowe (do wyboru, możliwość udziału we wszystkich panelach warsztatowych):
  1.  „Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej w komunalnych systemach sterujących procesami technologicznymi".

Organizator: ASTOR, Kraków

Zakres tematyczny:

W ramach warsztatów zorganizowany zostanie pokaz przykładowych układów sterujących procesami technologicznymi wykorzystujących:

 • systemy wysokiej dostępności,
 • redundancje (podwojenia kluczowych elementów),
 • gorącą rezerwacje,
 • bezuderzeniowe przełączania pomiędzy systemami w przypadku awarii.

Omówione zostaną zagadnienia związane z cyberbezpieczeństwem układów sterujących (sterowniki PLC, panele operatorskie itp.) pod kątem możliwych zmian i ingerencji osób nieautoryzowanych.

Forma: prezentacja

Przewidywany czas trwania: około 2h

Przewidywana ilość uczestników: około 30 osób

  1.  „Pozyskiwanie danych w terenie, analiza oraz badanie trendów w oparciu o dane przestrzenne”

Organizator: Esri Polska Sp. z o.o.

Zakres tematyczny:

Podczas spotkania zaprezentowany zostanie proces zbierania danych w terenie. Uczestnicy dowiedzą się jak samodzielnie przygotować i skonfigurować narzędzie, umożliwiające prowadzenie i koordynację pracy ekip terenowych. Proces rozpoczyna się od przygotowania danych wyjściowych, odpowiednio skonfigurowanej mapy internetowej i zaprojektowanie harmonogramu prac. Następnie użytkownicy dowiedzą się w jaki sposób można udostępnić narzędzie dla osób w terenie, by pozyskiwane dane były dostępne w czasie rzeczywistym.

W drugiej części spotkania zostanie przedstawione narzędzie umożliwiające przeprowadzanie analiz w oparciu o narzędzia i funkcje statystyczne, które dzięki wizualizacji z kontekstem przestrzennym pozwalają bardziej świadomie przeprowadzać proces decyzyjny oraz pomagają podejmować szybkie i racjonalne działania w sytuacji kryzysowej w oparciu o zebrane w jednym miejscu dane.

Forma: warsztaty, podczas których uczestnicy będą mogli odtwarzać prezentowane przez trenera działania

Przewidywany czas trwania: około 2h

Przewidywana ilość uczestników: optymalnie 10, max 12

  1.  „Wykorzystanie Inżynierii Systemów Opartej na Modelach (MBSE) do radzenia sobie z typowymi wyzwaniami związanymi z cyberbezpieczeństwem w projektowaniu wbudowanych systemów sterowania”

Organizator: Oprogramowanie Naukowo-Techniczne sp. z o.o. sp. k., Kraków

Zakres tematyczny:

We współczesnym świecie, w którym „wszystko jest połączone ze wszystkim”, cyberbezpieczeństwo szybko stało się podstawowym wymogiem biznesowym i nawet jeśli osobiście nie widzimy ataków cybernetycznych na co dzień, możemy cierpieć z ich powodu pośrednio, gdy celem ataku jest np. jakiś krytyczny element infrastruktury miejskiej a rezultatem działania będzie jego awaria lub wyłączenie z użytku.

Jednym ze sposobów łagodzenia skutków tych ataków jest upewnienie się, że odpowiedzialne za działanie infrastruktury oprogramowanie wbudowane i cyberfizyczne elementy systemu są zaprojektowane w taki sposób, aby były odporne na zewnętrzne wektory ataku. I w tym wykładzie przedstawiamy, w jaki sposób można wykorzystać do tego metodologię projektowania w oparciu o modele (ang. Model-Based Design, MBD) tak aby osiągnąć odpowiedni poziom bezpieczeństwa na wszystkich etapach cyklu życia systemu

Tematy:

 • podobieństwa i różnice między bezpieczeństwem a zabezpieczaniem
 • standardy bezpieczeństwa i ich wpływ na jakość funkcjonalną infrastruktury
 • korzyści z inżynierii opartej na modelach w kontekście identyfikacji ryzyka i oceny
 • przykłady wykorzystania metodologii Model-Based Design (MBD/MBSE) w celu wdrażania bezpieczniejszych systemów i utrzymania ich po produkcji

Forma: prezentacja

Przewidywany czas trwania: około 2h

Przewidywana ilość uczestników: około 30 osób

 

 1. Uczestnicy warsztatów otrzymają, odrębny imienny certyfikat ukończenia warsztatów.

 

 1. Termin i miejsce warsztatów: Hotel Perła Południa, Rytro, w dniach obrad Konferencji (szczegółowy harmonogram warsztatów zostanie uwzględniony w Programie Konferencji i przestawiony w kolejnym Komunikacie).

"SĄDECKIE WODOCIĄGI" ZAPRASZAJĄ

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w II edycji Międzynarodowej Konferencji „Infrastruktura Krytyczna Miast”, która planowana jest w dniach 6-8 października 2021r. w Rytrze.

Planowana II Konferencja Naukowo-Techniczna „Infrastruktura Krytyczna Miast” swoim zasięgiem tematycznym obejmuje bardzo ważne aspekty bezpieczeństwa mieszkańców, w szczególności w zakresie dostępu do wody, odbioru ścieków, dostaw energii oraz pozostałych mediów, a także bezpieczeństwa zdrowotnego i środowiskowego. Zamierzeniem Organizatora jest, aby II edycja Konferencji stanowiła, przykładem I edycji, forum wymiany wiedzy i doświadczeń, umożliwiła prezentację wyników badań i najnowszych osiągnięć naukowych oraz innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych z zakresu szeroko rozumianych zagadnień związanych z zarządzaniem, eksploatacją i bezpieczeństwem komunalnej infrastruktury krytycznej obejmujących systemy: wodociągowy, kanalizacyjny, energetyczny, gazowniczy, teleinformatyki oraz automatyki. Tematyka Konferencji pozwala na integrację środowisk zawodowych i naukowych oraz praktyków branżowych, podmiotów i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Wyrażamy przekonanie że planowane przedsięwzięcie zainteresuje Państwa i będzie inspiracją do pojawienia się ciekawych referatów zawierających wyniki badań oraz propozycje rozwiązań dla omawianej tematyki, jak również inspiracją do licznego udziału w obradach Konferencji.

Nadmieniamy, że w czasie I edycji mieliśmy okazję spotkać się w gronie najwybitniejszych Przedstawicieli Świata Nauki z kraju i zagranicy, Przedstawicieli instytucji państwowych i samorządowych Wydziałów Kryzysowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz Środowiska branżowego. Odzew środowiska naukowego i branżowego na tematykę konferencji potwierdza jej ogromne znaczenie w kształtowaniu wzajemnej współpracy między podmiotami odpowiedzialnymi za infrastrukturę krytyczną oraz poszukiwanie nowych innowacyjnych rozwiązań.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do zgłoszeń referatów.

Organizator zwraca uwagę, że ze względu na nieznany na chwilę ogłoszenia tego komunikatu rozwój sytuacji związanej z pandemią koronawirusa SARS-CoV2 oraz związaną z tym możliwość wprowadzenia różnorakich ograniczeń i wymogów związanych z uczestnictwem w konferencjach, zastrzega sobie prawo zmiany formy realizacji Konferencji na tryb zdalny (on-line), jak też prawo do wprowadzenia zmian organizacyjnych Konferencji, wiążących się z koniecznością dostosowania do ewentualnych wymogów administracyjnych oraz zapewnienia bezpieczeństwa Uczestników. Organizator zwraca uwagę, że ze względu na brak możliwości przewidzenia rozwoju sytuacji związanej z pandemią koronawirusa SARS-CoV2, zmiany, o których mowa powyżej, wprowadzane mogą być kilkukrotnie, w tym również bezpośrednio przed rozpoczęciem Konferencji. 

Finalna forma organizacji wydarzenia uzależniona jest od obowiązujących w tym czasie obostrzeń i limitów, wynikających z sytuacji epidemicznej.

 

"SĄDECKIE WODOCIĄGI"  INVITE

To Whom It May Concern,

We heartily invite you to participate in the Second edition of the International Conference "Critical Infrastructure of Cities", which is planned on October 6-8, 2021 in Rytro.

The planned 2nd Scientific and Technical Conference "Critical Infrastructure of Cities" covers very important aspects of the residents’ safety, in particular in terms of access to water, sewage collection, energy supply and other utilities, as well as health and environmental safety. The organizer's intention is that the 2nd edition of the conference should constitute, following the example of the 1st edition, a forum for the exchange of knowledge and experience, enable the presentation of research results and the latest scientific achievements as well as innovative technical and technological solutions in the field of broadly understood issues related to the management, exploitation and safety of critical municipal infrastructure including systems: waterworks, sewerage, energetics, gas, teleinformatics and automation. The conference topics allow for the integration of professional and scientific communities as well as industry practitioners, entities and institutions responsible for security.

We are convinced that the planned project will interest you and will be an inspiration for the appearance of interesting papers containing research results and proposed solutions for the discussed matters, as well as inspiration for numerous participation in the conference.

We would like to mention that during the first edition we had the opportunity to meet with the most outstanding Representatives of the World of Science from Poland and abroad, Representatives of national and local government institutions of Crisis Departments responsible for security, the State Fire Service, Police and the Industry Environment. The response of the scientific and industry community to the subject of the conference confirms its great importance in shaping mutual cooperation between entities responsible for critical infrastructure and the search for new innovative solutions.

Once again, we invite you to submit your papers.

Because of the unknown situation related to the SARS-CoV2 coronavirus pandemic and the related possibility of introducing various restrictions and requirements related to participation in conferences, at the time of publishing this announcement the organizer reserves the right to change the form of the conference to an on-line mode, as well as the right to introduce organizational changes of the conference, related to the need to adapt to any administrative requirements and ensure the safety of participants. The organizer points out that due to the inability to predict the development of the situation related to the SARS-CoV2 coronavirus pandemic, the changes referred above, may be introduced several times, including immediately before the conference.

The final form of organizing the event depends on restrictions and limits applicable at that time, resulting from the epidemic situation.