Warsztaty


W ramach Konferencji Organizatorzy zapewniają dla chętnych uczestników możliwość skorzystania z warsztatów szkoleniowych:

Warsztat 1:

Bilansowanie i ograniczanie strat wody na przykładzie pilotażowych rozwiązań w Spółce Sądeckie Wodociągi

Temat:

Praktyczne studia przypadków oraz problemów on-linowego bilansowania strat wody na przykładzie Spółki Sadeckie Wodociągi. Eksperci oraz pracownicy podzielą się praktycznymi doświadczeniami z wdrożenia systemu.

Adresaci warsztatów:

Warsztaty dotyczą bilansowania strat wody, co jest kluczowym elementem efektywnego zarządzania przedsiębiorstwami wodociągowymi. Woda jest zasobem niezbędnym dla życia i gospodarki, dlatego ważne jest, aby minimalizować jej straty w procesach dystrybucji i dostarczania do klientów. Nasze warsztaty są skierowane do pracowników przedsiębiorstw wodociągowych, menedżerów oraz osób odpowiedzialnych za monitorowanie i optymalizację sieci wodociągowej.

Cel warsztatów:

Warsztaty obejmą dyskusje oraz wymianę doświadczeń między uczestnikami. Celem warsztatów jest dostarczenie praktycznej wiedzy oraz narzędzi, które uczestnicy będą mogli wykorzystać w swojej pracy, aby zminimalizować straty wody, oszczędzać zasoby oraz poprawić jakość usług dostarczanych klientom.

Czas trwania warsztatów:

Przewidywany czas trwania warsztatów – 1 godzina

Limit uczestników: około 40 osób

Organizator warsztatów: Unisoft, Sądeckie Wodociągi
 

 

Warsztat 2:

Praktyczne warsztaty szybkiego wykrywania i oceny poziomu zagrożenia substancjami chemicznymi w wodzie do spożycia

Temat:

Rozwój cywilizacyjny generuje przedostawanie się do środowiska wielu substancji chemicznych, w tym wielu nowych, które pozostają poza standardowym monitoringiem prowadzonym zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami. Ryzyko, jakie niesie za sobą pojawienie się tych substancji w środowisku, może być bardzo wysokie, czy to z punktu widzenia ryzyka środowiskowego czy zdrowotnego. Ze względu na fakt, iż nie ma technicznych i ekonomicznych możliwości zidentyfikowania wszystkich tych substancji, dostępne są narzędzia umożliwiające ocenę całkowitego zagrożenia związanego z obecnością tych substancji. Spośród kilku dostępnych rozwiązań, absolutnym liderem jest system Microtox – światowy „złoty standard” w ocenie zagrożenia ekotoksykologicznego. Ilościowe wyniki pozwalają na kompleksową ocenę próbki, dając operatorowi jednoznaczną informację o poziomie zagrożenia. Łatwa interpretacja wyniku w oparciu o międzynarodową klasyfikację toksyczności pozwala na natychmiastowe podjęcie działań naprawczych bądź w skrajnym przypadku zamknięcie ujęcia lub wybranej części sieci wodociągowej i prowadzenie dalszego monitoringu.

Adresaci warsztatów:

Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wody do spożycia, laboratoriów, technologów, kadry zarządzającej oraz osób odpowiedzialnych za wdrażanie i utrzymanie Planów Bezpieczeństwa Wody w przedsiębiorstwach wodociągowych.

Cel warsztatów:

Praktyczne zapoznanie się z procedurą oceny toksyczności przy użyciu przenośnego systemu Microtox FX, będącego standardowym wyposażeniem mobilnego laboratorium Sądeckich Wodociągów.

Na świecie pracuje ponad 3000 urządzeń Microtox, monitorując jakość wody dla ponad 20% światowej populacji ludzkości.

Każdy z uczestników (maksymalna liczba uczestników: 12 osób) będzie miał możliwość samodzielnego wykonania badania oraz otrzyma materiały informacyjne.

Czas trwania warsztatów:

Przewidywany czas trwania warsztatów – 1 godzina.

Limit uczestników: max. 12 osób

Organizator warsztatów: TIGRET Sp. z o. o

Komitet Organizacyjny III Międzynarodowej Konferencji „Infrastruktura Krytyczna Miast”, która odbyła się w dniach 23-25.10.2023 w Rytrze, składa serdeczne podziękowania Patronom Honorowym i Naukowym Konferencji, Członkom Komitetu Honorowego, Rady Naukowo-Programowej, Srebrnym Partnerom Konferencji, Firmom branżowym oraz wszystkim Uczestnikom. Poczytujemy sobie za zaszczyt Państwa zainteresowanie naszym wydarzeniem.

 

Konferencja obyła się pod Patronatem Naukowym wiodących jednostek naukowych z całego kraju, w szczególności: Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Akademii Pożarnictwa w Warszawie oraz Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Ponadto wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym: Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Wiceministra Spraw Zagranicznych, Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz Polskiego Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych (zarówno Zarządu Głównego jak i Oddziału Krakowskiego).

Poczytujemy sobie za zaszczyt okazane wsparcie Komitetu Honorowego Konferencji, który tworzyli:

 • JM Dr hab. inż. Mariusz CYGNAR, prof. ANS - Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • JM Nadbryg. dr inż. Mariusz FELTYNOWSKI, prof. APoż - Rektor - Komendant Akademii Pożarniczej w Warszawie
 • JM Prof. Dr hab. inż. Jerzy LIS - Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • JM Prof. dr hab. inż. Andrzej SZARATA - Rektor Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
 • JM Dr hab. inż. Sylwester TABOR, prof. URK -  Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • JM Prof. Dr hab. inż. Krzysztof ZAREMBA - Rektor Politechniki Warszawskiej
 • Dr hab. inż. Anna BOGDAN, prof. PW - Prezes Zarządu Głównego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
 • Dr. hab. inż. Sławomir CIEŚLIK, prof. PBŚ - Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich
 • Mec. Paweł SIKORSKI - Prezes Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie
 • Nadbryg. Marek KUBIAK - Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa
 • Tadeusz FRĄCZEK - Prezes Spółki Sądeckie Wodociągi

 

Dziękujemy Członkom Rady Naukowo-Programowej za nieocenione wsparcie merytoryczne i czuwanie nad poziomem naukowym wygłaszanych wystąpień, w składzie:

 • Dr hab. inż. Tomasz BERGEL, prof. UR - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • Dr hab. inż. Paweł BOGACZ, prof. AGH - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Dr hab. inż. Józef CIUŁA prof. ANS - Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Prof. dr hab. inż. Krzysztof GASKA - Politechnika Śląska, Sądeckie Wodociągi
 • Prof. Beata GORCZYCA - University of Manitoba (Kanada)
 • Prof. dr hab. inż. Alicja KICIŃSKA - Akademia Górniczo-Hutnicza w  Krakowie, PAN Kraków
 • Dr hab. inż. Krzysztof MENDROK, prof. AGH - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Prof. dr hab. inż. Janusz RAK - Politechnika Rzeszowska
 • Dr inż. Klara RAMM - Politechnika Warszawska, IGWP, EurEau
 • Dr hab. inż. Stanisław M. RYBICKI, prof. PK - Politechnika Krakowska
 • Prof. dr hab. inż. Maria WŁODARCZYK-MAKUŁA - Politechnika Częstochowska.

 

Wyrażamy podziękowania Patronom Medialnym wydarzenia, bez których uczestnicy nie dowiedzieliby się o przedsięwzięciu: „Kierunek wod-kan” i „Wodne sprawy”, oraz kwartalnik „Wodociągi Polskie”.

 

Przykładem poprzednich edycji, w czasie Konferencji uczestnicy mieli okazję zapoznać się z nowościami technicznymi dla sektora komunalnego zarówno w czasie referatów wygłaszanych przez firmy branżowe, jak i odwiedzając przygotowane stanowiska wystawiennicze. W tym miejscu wyrażamy podziękowania srebrnym partnerom Konferencji: Tigret Sp. z o.o., Diehl Metering Sp. z o.o., Unisoft Sp. z o.o., ICsec S.A., Saint-Gobain PAM Polska Sp. z o.o., T-Mobile Polska S.A. oraz pozostałym firmom, które wzięły udział w naszym wydarzeniu.

 

W czasie Konferencji spotkaliśmy się w gronie wybitnych Przedstawicieli Świata Nauki reprezentujących ośrodki naukowe z całego kraju (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Politechnikę Krakowską, Akademię Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Akademię Pożarniczą w Warszawie, Politechnikę Warszawską, Politechnikę Rzeszowską oraz Politechnikę Poznańską), Przedstawicieli instytucji państwowych i samorządowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, przedsiębiorstw wodociągowych, gazowniczych oraz komunalnych z całej Polski, a także Europejskiego Stowarzyszenia Wodociągów i Kanalizacji z Danii.

 

Konferencja miała charakter interdyscyplinarny. Podjęta tematyka po raz kolejny pozwoliła na integrację środowisk zawodowych i naukowych zainteresowanych problematyką infrastruktury krytycznej miast. III edycja Konferencji stanowiła kontynuację prezentacji współczesnych problemów technicznych, prawnych i eksploatacyjnych, jednocześnie umożliwiła prezentację wyników badań i najnowszych osiągnięć naukowych oraz innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych. W czasie VI sesji plenarnych wygłoszonych zostało 30 referatów omawiających następujące zagadnienia:

 • Efektywność zarządzania infrastrukturą krytyczną w dobie zmian prawnych i uwarunkowań kryzysowych - gdzie szukać rozwiązań
 • Eksploatacja infrastruktury komunalnej - problemy oraz nowoczesne metody ich rozwiązywania
 • Cyberbezpieczeństwo oraz sztuczna inteligencja dla branż kluczowych
 • Sytuacja branży komunalnej i nowoczesne narzędzia bilansowania strat wody i energii
 • Oczyszczalnia przyszłości oraz gospodarowanie wodami opadowymi – wyzwania
 • Bezpieczeństwo środowiskowe zasobów - gdzie szukać wody i energii, w kierunku GOZ,

które łączył wspólny cel dotyczący roli i znaczenia funkcjonowania rozproszonej, złożonej infrastruktury krytycznej zabezpieczającej żywotne interesy gospodarki państwa i jego mieszkańców. Szczególne wyrazy uznania składamy Prelegentom za przygotowanie ciekawych wystąpień na najbardziej aktualne problemy branży komunalnej oraz prowadzącym poszczególne sesje plenarne.

 

Ponadto, już po raz kolejny w czasie Konferencji, zorganizowano warsztaty praktyczne dla uczestników:

 • Warsztat 1: Bilansowanie i ograniczanie strat wody na przykładzie pilotażowych rozwiązań w Spółce Sądeckie Wodociągi (zorganizowany wspólnie przez Spółkę Sądeckie Wodociągi  oraz Spółkę z o.o. Unisoft)
 • Warsztat 2: Szybkie wykrywanie i ocena poziomu zagrożenia substancjami chemicznymi w wodzie do spożycia (poprowadzony przez firmę Tigret Sp. z o.o.).

Oba seminaria cieszyły się licznym i czynnym udziałem słuchaczy, za który dziękujemy.

 

 

Podsumowując składamy na Państwa ręce podziękowanie za liczne przybycie, przygotowanie referatów oraz aktywny udział w obradach, a także za wspaniałą atmosferę w czasie merytorycznych dyskusji.  Wyrażamy nadzieję, że nawiązana w czasie Konferencji współpraca zaowocuje jeszcze wytrwalszą pracą na rzecz bezpieczeństwa. Odzew środowiska naukowego i branżowego na tematykę Konferencji potwierdza jej ogromne znaczenie w kształtowaniu wzajemnej współpracy między podmiotami odpowiedzialnymi za infrastrukturę krytyczną, poszukiwanie nowych innowacyjnych rozwiązań. Mamy nadzieję, że kolejne edycje będą cieszyć się powodzeniem i sukcesem oraz zostaną na stałe wpisane w Państwa kalendarze.

 

 

Z wyrazami szacunku

oraz pozdrowieniami

Organizatorzy