Zgłoszenie uczestnictwa


 • wypełniony i podpisany formularz w formacie pdf przesłany na adres: ikm@swns.pl. Formularz do pobrania na stronie http://www.infrastrukturakrytyczna.com.pl
 • na podstawie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wysłanego na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail, Uczestnicy wnoszą opłatę bezpośrednio do Spółki z o.o. Sądeckie Wodociągi w Nowym Sączu, ul. Wincentego Pola 22, 33-300 Nowy Sącz na rachunek bankowy: 80 1130 1150 0031 5009 3520 0008 – z oznaczeniem w tytule przelewu: „imię i nazwisko – IKM-2021”
 • Dokonanie wpłaty stanowi ostateczne potwierdzenie zgłoszenia udziału Uczestnika. Faktury wystawia Spółka z o.o. Sądeckie Wodociągi w Nowym Sączu, ul. Wincentego Pola 22, 33-300 Nowy Sącz i wysyła pocztą.
 • W przypadku pisemnego zgłoszenia Komitetowi Organizacyjnemu rezygnacji z udziału konferencji w terminie przed 15 września 2021 r. koszty będą zwracane z pomniejszeniem o opłatę manipulacyjną w wysokości 10%. Zwrot kosztów nie dotyczy przypadku zgłoszenia rezygnacji po 15 września 2021 r.
 • Zgłaszający może dokonać zmiany osoby zgłoszonej, pod warunkiem zachowania formy pisemnej, z przesłaniem tej informacji najpóźniej do godz. 1200  w dniu 4.10.2021r.
 • Miejsce zakwaterowania uzależnione jest od kolejności zgłoszeń i dokonywane będzie sukcesywnie, wg posiadanych wolnych pokoi.
 • O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

      

Koszty uczestnictwa


Z uwagi na wciąż panującą pandemię oraz niepewną sytuację epidemiczną jesienią, Organizatorzy zakładają organizację wydarzenia w formie hybrydowej (udział stacjonarny oraz on-line do wyboru):

  1. Koszt za uczestnictwo stacjonarne:

Opłaty za udział w konferencji przy rejestracji do dnia:

16.08.2021r.

20.09.2021r.

Pełna odpłatność uczestnika [PLN netto]

1 600,00

1 800,00

Odpłatność dla doktoranta, studenta  [PLN netto]

1 350,00

1 550,00

Podana powyżej opłata za udział w konferencji jest wartością netto i będzie powiększona o należny podatek VAT (23%) i obejmuje:

 1. zakwaterowanie w dwuosobowych pokojach z łazienką + Wi-Fi + parking (jednoosobowy pokój – dopłata 250,00 PLN+ 23% VAT);
 2. dostęp do krytego basenu zasil. źródlaną wodą  (25m x 12,5m) – wymagany czepek, dostęp do sauny, siłowni i fitness oraz terenów spacerowych w dniach konferencji; 
 3. udział w obradach konferencji (wszystkie sesje), materiały konferencyjne, materiały reklamowe, czasopisma branżowe, notes i długopis;
 4. przerwy kawowe (kawa, herbata, napoje, poczęstunek) w przerwach pomiędzy sesjami z równoczesnym dostępem do tarasu i  terenów spacerowych;
 5. okolicznościowy Certyfikat (oddzielnie dla czynnych uczestników oraz słuchaczy)
 6. obiad w dniach: 06.10.2021r. i 07.10.2021r. 
 7. śniadanie w dniach: 07.10.2021r. i 08.10.2021r. 
 8. uroczysta kolacja biesiadna w „Karczmie nad Potokiem”
 9. uroczysta kolacja bankietowa
 10. warsztaty techniczne.

*uczestnictwo nie obejmuje kosztu korzystania z lobby baru oraz kawiarni hotelowej

Organizatorzy zastrzegają, iż podane powyżej atrakcje (basen, siłownia, fitness, integracje, etc.) uzależnione są od obowiązujących wymogów sanitarnych i możliwości ich zmiany z przyczyn niezależnych od Organizatora. Zaznaczamy o konieczności stosowania się do obowiązujących wymogów sanitarnych w obiekcie i okolicy w czasie Konferencji.

  1. Koszt za uczestnictwo zdalne:

Opłaty za udział w konferencji przy rejestracji do dnia:

16.08.2021r.

20.09.2021r.

Pełna odpłatność uczestnika [PLN netto]

350,00

400,00

Odpłatność dla doktoranta, studenta  [PLN netto]

100,00

200,00

Podana powyżej opłata za udział w konferencji jest wartością netto i będzie powiększona o należny podatek VAT (23%) i obejmuje:

 1. udział w obradach konferencji (wszystkie sesje)
 2. materiały konferencyjne (zeszyt abstraktów) - w wersji elektronicznej,
 3. okolicznościowy Certyfikat (oddzielnie dla czynnych uczestników oraz słuchaczy) – wersji elektronicznej.

Organizatorzy zwracają uwagę, że ze względu na nieznany na chwilę ogłaszania niniejszego komunikatu rozwój sytuacji związanej z pandemią koronawirusa SARS-CoV2 oraz związaną z tym możliwość wprowadzenia różnorakich ograniczeń i wymogów związanych z uczestnictwem w konferencjach, zastrzegają sobie prawo zmiany formy realizacji Konferencji na tryb zdalny (on-line), jak też prawo do wprowadzenia zmian organizacyjnych Konferencji, wiążących się z koniecznością dostosowania do ewentualnych wymogów administracyjnych oraz zapewnienia bezpieczeństwa Uczestników. Organizatorzy zwracają uwagę, że ze względu na brak możliwości przewidzenia rozwoju sytuacji związanej z pandemią koronawirusa SARS-CoV2, zmiany, o których mowa powyżej, wprowadzane mogą być kilkukrotnie, w tym również bezpośrednio przed rozpoczęciem Konferencji. 

Finalna forma organizacji wydarzenia uzależniona jest od obowiązujących w tym czasie obostrzeń i limitów, wynikających z sytuacji epidemicznej.

Jednocześnie podkreślamy, że Organizator planuje nagrywanie (wizja oraz dźwięk) obrad Konferencji, również w trybie on-line.

"SĄDECKIE WODOCIĄGI" ZAPRASZAJĄ

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w II edycji Międzynarodowej Konferencji „Infrastruktura Krytyczna Miast”, która planowana jest w dniach 6-8 października 2021r. w Rytrze.

Planowana II Konferencja Naukowo-Techniczna „Infrastruktura Krytyczna Miast” swoim zasięgiem tematycznym obejmuje bardzo ważne aspekty bezpieczeństwa mieszkańców, w szczególności w zakresie dostępu do wody, odbioru ścieków, dostaw energii oraz pozostałych mediów, a także bezpieczeństwa zdrowotnego i środowiskowego. Zamierzeniem Organizatora jest, aby II edycja Konferencji stanowiła, przykładem I edycji, forum wymiany wiedzy i doświadczeń, umożliwiła prezentację wyników badań i najnowszych osiągnięć naukowych oraz innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych z zakresu szeroko rozumianych zagadnień związanych z zarządzaniem, eksploatacją i bezpieczeństwem komunalnej infrastruktury krytycznej obejmujących systemy: wodociągowy, kanalizacyjny, energetyczny, gazowniczy, teleinformatyki oraz automatyki. Tematyka Konferencji pozwala na integrację środowisk zawodowych i naukowych oraz praktyków branżowych, podmiotów i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Wyrażamy przekonanie że planowane przedsięwzięcie zainteresuje Państwa i będzie inspiracją do pojawienia się ciekawych referatów zawierających wyniki badań oraz propozycje rozwiązań dla omawianej tematyki, jak również inspiracją do licznego udziału w obradach Konferencji.

Nadmieniamy, że w czasie I edycji mieliśmy okazję spotkać się w gronie najwybitniejszych Przedstawicieli Świata Nauki z kraju i zagranicy, Przedstawicieli instytucji państwowych i samorządowych Wydziałów Kryzysowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz Środowiska branżowego. Odzew środowiska naukowego i branżowego na tematykę konferencji potwierdza jej ogromne znaczenie w kształtowaniu wzajemnej współpracy między podmiotami odpowiedzialnymi za infrastrukturę krytyczną oraz poszukiwanie nowych innowacyjnych rozwiązań.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do zgłoszeń referatów.

Organizator zwraca uwagę, że ze względu na nieznany na chwilę ogłoszenia tego komunikatu rozwój sytuacji związanej z pandemią koronawirusa SARS-CoV2 oraz związaną z tym możliwość wprowadzenia różnorakich ograniczeń i wymogów związanych z uczestnictwem w konferencjach, zastrzega sobie prawo zmiany formy realizacji Konferencji na tryb zdalny (on-line), jak też prawo do wprowadzenia zmian organizacyjnych Konferencji, wiążących się z koniecznością dostosowania do ewentualnych wymogów administracyjnych oraz zapewnienia bezpieczeństwa Uczestników. Organizator zwraca uwagę, że ze względu na brak możliwości przewidzenia rozwoju sytuacji związanej z pandemią koronawirusa SARS-CoV2, zmiany, o których mowa powyżej, wprowadzane mogą być kilkukrotnie, w tym również bezpośrednio przed rozpoczęciem Konferencji. 

Finalna forma organizacji wydarzenia uzależniona jest od obowiązujących w tym czasie obostrzeń i limitów, wynikających z sytuacji epidemicznej.

 

"SĄDECKIE WODOCIĄGI"  INVITE

To Whom It May Concern,

We heartily invite you to participate in the Second edition of the International Conference "Critical Infrastructure of Cities", which is planned on October 6-8, 2021 in Rytro.

The planned 2nd Scientific and Technical Conference "Critical Infrastructure of Cities" covers very important aspects of the residents’ safety, in particular in terms of access to water, sewage collection, energy supply and other utilities, as well as health and environmental safety. The organizer's intention is that the 2nd edition of the conference should constitute, following the example of the 1st edition, a forum for the exchange of knowledge and experience, enable the presentation of research results and the latest scientific achievements as well as innovative technical and technological solutions in the field of broadly understood issues related to the management, exploitation and safety of critical municipal infrastructure including systems: waterworks, sewerage, energetics, gas, teleinformatics and automation. The conference topics allow for the integration of professional and scientific communities as well as industry practitioners, entities and institutions responsible for security.

We are convinced that the planned project will interest you and will be an inspiration for the appearance of interesting papers containing research results and proposed solutions for the discussed matters, as well as inspiration for numerous participation in the conference.

We would like to mention that during the first edition we had the opportunity to meet with the most outstanding Representatives of the World of Science from Poland and abroad, Representatives of national and local government institutions of Crisis Departments responsible for security, the State Fire Service, Police and the Industry Environment. The response of the scientific and industry community to the subject of the conference confirms its great importance in shaping mutual cooperation between entities responsible for critical infrastructure and the search for new innovative solutions.

Once again, we invite you to submit your papers.

Because of the unknown situation related to the SARS-CoV2 coronavirus pandemic and the related possibility of introducing various restrictions and requirements related to participation in conferences, at the time of publishing this announcement the organizer reserves the right to change the form of the conference to an on-line mode, as well as the right to introduce organizational changes of the conference, related to the need to adapt to any administrative requirements and ensure the safety of participants. The organizer points out that due to the inability to predict the development of the situation related to the SARS-CoV2 coronavirus pandemic, the changes referred above, may be introduced several times, including immediately before the conference.

The final form of organizing the event depends on restrictions and limits applicable at that time, resulting from the epidemic situation.