Komitet organizacyjny IKM


Przewodniczący
Dr inż. Ewa WYSOWSKA
Członkowie
Mgr Aleksander BEMBENIK
Mgr Małgorzata CYGNAROWICZ
Inż. Mateusz KRUCZEK
Mgr inż. Jarosław SZAROTA
Mgr inż. Sławomir ZARYCZNY

Komitet Organizacyjny III Międzynarodowej Konferencji „Infrastruktura Krytyczna Miast”, która odbyła się w dniach 23-25.10.2023 w Rytrze, składa serdeczne podziękowania Patronom Honorowym i Naukowym Konferencji, Członkom Komitetu Honorowego, Rady Naukowo-Programowej, Srebrnym Partnerom Konferencji, Firmom branżowym oraz wszystkim Uczestnikom. Poczytujemy sobie za zaszczyt Państwa zainteresowanie naszym wydarzeniem.

 

Konferencja obyła się pod Patronatem Naukowym wiodących jednostek naukowych z całego kraju, w szczególności: Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Akademii Pożarnictwa w Warszawie oraz Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Ponadto wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym: Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Wiceministra Spraw Zagranicznych, Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz Polskiego Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych (zarówno Zarządu Głównego jak i Oddziału Krakowskiego).

Poczytujemy sobie za zaszczyt okazane wsparcie Komitetu Honorowego Konferencji, który tworzyli:

 • JM Dr hab. inż. Mariusz CYGNAR, prof. ANS - Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • JM Nadbryg. dr inż. Mariusz FELTYNOWSKI, prof. APoż - Rektor - Komendant Akademii Pożarniczej w Warszawie
 • JM Prof. Dr hab. inż. Jerzy LIS - Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • JM Prof. dr hab. inż. Andrzej SZARATA - Rektor Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
 • JM Dr hab. inż. Sylwester TABOR, prof. URK -  Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • JM Prof. Dr hab. inż. Krzysztof ZAREMBA - Rektor Politechniki Warszawskiej
 • Dr hab. inż. Anna BOGDAN, prof. PW - Prezes Zarządu Głównego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
 • Dr. hab. inż. Sławomir CIEŚLIK, prof. PBŚ - Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich
 • Mec. Paweł SIKORSKI - Prezes Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie
 • Nadbryg. Marek KUBIAK - Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa
 • Tadeusz FRĄCZEK - Prezes Spółki Sądeckie Wodociągi

 

Dziękujemy Członkom Rady Naukowo-Programowej za nieocenione wsparcie merytoryczne i czuwanie nad poziomem naukowym wygłaszanych wystąpień, w składzie:

 • Dr hab. inż. Tomasz BERGEL, prof. UR - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • Dr hab. inż. Paweł BOGACZ, prof. AGH - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Dr hab. inż. Józef CIUŁA prof. ANS - Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Prof. dr hab. inż. Krzysztof GASKA - Politechnika Śląska, Sądeckie Wodociągi
 • Prof. Beata GORCZYCA - University of Manitoba (Kanada)
 • Prof. dr hab. inż. Alicja KICIŃSKA - Akademia Górniczo-Hutnicza w  Krakowie, PAN Kraków
 • Dr hab. inż. Krzysztof MENDROK, prof. AGH - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Prof. dr hab. inż. Janusz RAK - Politechnika Rzeszowska
 • Dr inż. Klara RAMM - Politechnika Warszawska, IGWP, EurEau
 • Dr hab. inż. Stanisław M. RYBICKI, prof. PK - Politechnika Krakowska
 • Prof. dr hab. inż. Maria WŁODARCZYK-MAKUŁA - Politechnika Częstochowska.

 

Wyrażamy podziękowania Patronom Medialnym wydarzenia, bez których uczestnicy nie dowiedzieliby się o przedsięwzięciu: „Kierunek wod-kan” i „Wodne sprawy”, oraz kwartalnik „Wodociągi Polskie”.

 

Przykładem poprzednich edycji, w czasie Konferencji uczestnicy mieli okazję zapoznać się z nowościami technicznymi dla sektora komunalnego zarówno w czasie referatów wygłaszanych przez firmy branżowe, jak i odwiedzając przygotowane stanowiska wystawiennicze. W tym miejscu wyrażamy podziękowania srebrnym partnerom Konferencji: Tigret Sp. z o.o., Diehl Metering Sp. z o.o., Unisoft Sp. z o.o., ICsec S.A., Saint-Gobain PAM Polska Sp. z o.o., T-Mobile Polska S.A. oraz pozostałym firmom, które wzięły udział w naszym wydarzeniu.

 

W czasie Konferencji spotkaliśmy się w gronie wybitnych Przedstawicieli Świata Nauki reprezentujących ośrodki naukowe z całego kraju (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Politechnikę Krakowską, Akademię Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Akademię Pożarniczą w Warszawie, Politechnikę Warszawską, Politechnikę Rzeszowską oraz Politechnikę Poznańską), Przedstawicieli instytucji państwowych i samorządowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, przedsiębiorstw wodociągowych, gazowniczych oraz komunalnych z całej Polski, a także Europejskiego Stowarzyszenia Wodociągów i Kanalizacji z Danii.

 

Konferencja miała charakter interdyscyplinarny. Podjęta tematyka po raz kolejny pozwoliła na integrację środowisk zawodowych i naukowych zainteresowanych problematyką infrastruktury krytycznej miast. III edycja Konferencji stanowiła kontynuację prezentacji współczesnych problemów technicznych, prawnych i eksploatacyjnych, jednocześnie umożliwiła prezentację wyników badań i najnowszych osiągnięć naukowych oraz innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych. W czasie VI sesji plenarnych wygłoszonych zostało 30 referatów omawiających następujące zagadnienia:

 • Efektywność zarządzania infrastrukturą krytyczną w dobie zmian prawnych i uwarunkowań kryzysowych - gdzie szukać rozwiązań
 • Eksploatacja infrastruktury komunalnej - problemy oraz nowoczesne metody ich rozwiązywania
 • Cyberbezpieczeństwo oraz sztuczna inteligencja dla branż kluczowych
 • Sytuacja branży komunalnej i nowoczesne narzędzia bilansowania strat wody i energii
 • Oczyszczalnia przyszłości oraz gospodarowanie wodami opadowymi – wyzwania
 • Bezpieczeństwo środowiskowe zasobów - gdzie szukać wody i energii, w kierunku GOZ,

które łączył wspólny cel dotyczący roli i znaczenia funkcjonowania rozproszonej, złożonej infrastruktury krytycznej zabezpieczającej żywotne interesy gospodarki państwa i jego mieszkańców. Szczególne wyrazy uznania składamy Prelegentom za przygotowanie ciekawych wystąpień na najbardziej aktualne problemy branży komunalnej oraz prowadzącym poszczególne sesje plenarne.

 

Ponadto, już po raz kolejny w czasie Konferencji, zorganizowano warsztaty praktyczne dla uczestników:

 • Warsztat 1: Bilansowanie i ograniczanie strat wody na przykładzie pilotażowych rozwiązań w Spółce Sądeckie Wodociągi (zorganizowany wspólnie przez Spółkę Sądeckie Wodociągi  oraz Spółkę z o.o. Unisoft)
 • Warsztat 2: Szybkie wykrywanie i ocena poziomu zagrożenia substancjami chemicznymi w wodzie do spożycia (poprowadzony przez firmę Tigret Sp. z o.o.).

Oba seminaria cieszyły się licznym i czynnym udziałem słuchaczy, za który dziękujemy.

 

 

Podsumowując składamy na Państwa ręce podziękowanie za liczne przybycie, przygotowanie referatów oraz aktywny udział w obradach, a także za wspaniałą atmosferę w czasie merytorycznych dyskusji.  Wyrażamy nadzieję, że nawiązana w czasie Konferencji współpraca zaowocuje jeszcze wytrwalszą pracą na rzecz bezpieczeństwa. Odzew środowiska naukowego i branżowego na tematykę Konferencji potwierdza jej ogromne znaczenie w kształtowaniu wzajemnej współpracy między podmiotami odpowiedzialnymi za infrastrukturę krytyczną, poszukiwanie nowych innowacyjnych rozwiązań. Mamy nadzieję, że kolejne edycje będą cieszyć się powodzeniem i sukcesem oraz zostaną na stałe wpisane w Państwa kalendarze.

 

 

Z wyrazami szacunku

oraz pozdrowieniami

Organizatorzy